GDPR

Prin completarea prezentului formular, va dati automat consimtamantul pentru prelucrarea de catre Cabinetul individual de avocatura Cristina Gabriela Neamt a datelor dvs cu caracter personal inserate in formularul de contact online, conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Noi, Cabinet Avocat Neamt Cristina Gabriela cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 76, ap. 25, jud. Cluj reprezentam operatorul in conformitate cu GDPR si, prin urmare, respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

In cadrul colaborarii profesionale cu dvs:

Prelucram toate datele menționate în CI-ul dvs (nume, prenume, domiciliu, loc de naștere, data, CNP-ul, seria și nr. CI-ului, data eliberării, emitentul CI-ului, etc) pentru:
– executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi,
– îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
– redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;
– îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
– îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru: – comunicarea cu dumneavoastră.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:
– realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială;
– realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului.
Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.
Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.
Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.
Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., va puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă;
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.